Nettverksgruppas regler og formål

1. Formål

Nettverksgruppa skal legge forholdene til rette for studenter som vil bruke Nettet samt være en forening for faglig utfoldelse innen data.

2. Organisasjon

Nettverksgruppa er en studentforening ved NTNU.

1. Styret

Styret velges for et halvt år av gangen, bortsett fra leder, som velges i høstsemesteret og blir sittende i ett år av gangen. Styret består av 6 medlemmer: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og to styremedlemmer. Det skal velges to vararepresentanter. Generalforsamlingen kan vedta å utvide eller redusere styre med inntil to styremedlem.

Styret disponerer foreningens konti, men plikter å rette seg etter pålegg fra generalforsamlingen.

2. Styremøter

Styret møtes minst en gang pr. måned og alle medlemmer har adgang til møtene. Møtene annonseres, og møtereferat gjøre kjent for medlemmene. Flertall i styret utgjøres av mer enn 50% av styremedlemmene. Styret er ikke besluttningsdyktig hvis færre enn 50% av styremedlemmene er tilstede. Styret har ikke rett til å endre reglene for Nettverksgruppa. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

3. Generalforsamling

4. Ekstraordinær generalforsamling.

Styret kan innkalle til ekstraordinær generalforsamling når det måtte ønske det. Hvis minst 50 medlemmer eller 50% av medlemsmassen ønsker dette, skal det også innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Ved en ekstraordinær generalforsamling gjelder de samme reglene som for en ordinær generalforsamling.

3. Medlemskap

For å være medlem av Nettverksgruppa må man være student ved NTNU, ansatt ved NTNU/SINTEF eller tidligere student ved UNIT/NTNU med spesiell tilknytning til Nettverksgruppa.

Alle som er i en lærings- eller forskningssituasjon, kan søke skriftlig -på papir- om opptak til NVG. Styret avgjør i hvert enkelt tilfelle om søkeren skal få medlemsskap. Vedtak skal begrunnes i styrereferat. Regelverket vil for disse være det samme som for vanlige medlemmer, men de vil betale kr. 50,- ekstra for første år. Vi kan dessverre ikke garantere samme rettigheter som for interne medlemmer, da vi er bundet av universitetets regler. Konto, evt. midlertidig konto, kan innvilges i tilfeller der personer ikke innfrir overnevnte krav om medlemskap, men deltar i prosjekt i regi av NVG.

Medlemsavgiften er kroner 100 for studenter, førstegangstjenende og registrerte arbeidsledige. For andre som ved reglementet godkjennes som medlemmer er avgiften kr. 200. For 1. år gjelder halv avgift. Ett år regnes fra 1. oktober til 1. oktober året etter.

Om ny medlemskontigent ikke blir innbetalt innen 1. oktober vil det bli sendt ut advarsel om at kontoen vil bli stengt. Hvis kontigenten ikke er betalt 2-3 uker etter advarselen, vil kontoen bli sperret for innlogging, og etter 3 måneder vil det ikke bli mulig å motta mail. Kontoen vil bli gjenåpnet når medlemsavgiften er betalt. Man er medlem inntil man melder seg ut eller blir ekskludert av et enstemmig styre.

1. Medlemsfordeler

2. Medlemsplikter

4. Regler for bruk av Nettverksgruppas maskiner.

1. Konto på Nettverksgruppas maskiner

Man må være medlem av Nettverksgruppa for å kunne få konto på Nettverksgruppas maskiner.

2. Kontoen er personlig, og skal ikke brukes av andre.

3. Bruk av kontoen

4. Pålegg

Alle brukere av Nettverksgruppas maskiner har plikt til å følge alle pålegg fra drift. Med drift menes de personer som er med i den/de enkelte maskiners driftsgruppe.

Brudd på noen av disse reglene vil føre til midlertidig utestengelse eller permanent eksklusjon fra Nettverksgruppa, og dermed også tap av alle brukerrettigheter til Nettverksgruppas maskiner.

Styremedlem som er direkte involvert i utestengingssak har ikke stemmerett i behandling av denne.

5. Diskkvote

Styret kan for Nettverksgruppas maskiner sette av en standardkvote for alle nye brukere.

6. Drift av Nettverksgruppas maskiner


Nettverksgruppa [2000.02.15] <www@nvg.ntnu.no>