Regler for IRC-ADMINS og servertilknytniger i Norge

Dette dokumentet samstemmer i stor grad med EBIC dokumentet som tar for seg servertilknytninger i Europa. EBIC dokumentet gjelder stort sett bare når det er snakk om utenlandske linker, disse dekkes ikke i dette dokumentet. Dokumentet har dog Norske lokale tillegg og hva en server-admin har å gjøre.

For servere

1)
Følgende er saksgangen for å få en ny server på nettet:

a.
Søknad om å få en ny IRC server sendes til IRCNO ved irc@nvg.unit.no.
b.
IRCNO diskuterer søknad. Om IRCNO finner søkeren egnet, i videste forstand av 'egnet', kan serveren tildeles serveren prøve link. Avstemning om prøve link må være 50% eller mer i søkerens favør. Om IRCNO ikke finner å ville gi søkeren prøvelink kan søkeren søke igjen etter seks (6) måneder.
c.
Etter periode med forsøks link vurderer IRCNO igjen tilkoblingen. Om 2/3, eller fler, av stemmene går i favør av søkeren tildeles permanent link.

2)
Følgende gjelder for å få en server på nettet:

a.
Nye servere skal kun være løv-servere. Dette er for å unngå en snik-tilkobling av servere hvor admin ikke vet hva han holder på med.
b.
Nye servere skal ha en primær-link og en sekundær-link inntil admin/ops på gitt server vet hva han/hun holder på med. Dette er for å unngå routing-katastrofer.
c.
Nye servere skal ikke ha mer enn en link ut i fra seg. Dette betyr at en server ikke kan koble opp test-servere til seg selv. Dette er for å unngå rot i link-hierarkiet.
d.
Prøveperiode er satt til en måned, eller 30 dager, hvor antall til koblingsdøgn skal vaere som nevnt i punkt 7 eller bedre. Prøveperioder er i hovedsak satt til 10/1 - 31/5 og 15/8 - 15/12. Perioden 1/12 til 9/1 teller som en halv måned. Perioden 1/6 til 14/8 teller som en måned.

3)
Nye linkforbindelser skal diskuteres blant de eksisterende admins/opers.

4)
Enhver linkforbindelse bør følge nett-topologien, dette for å unngå å sende pakker rundt hele Norge.

5)
En hver server som ikke er i nærheten av ett regional UNINETT nettsenter skal ikke fungere som HUB-server.

6)
Alle servere i Norge er med på den nasjonale brukerstatistikken, irc-admin må i begynnelsen av hver måned sende inn rå-data for statistikk til den som til enhver tid har oppgaven å føre den nasjonale statistikken. Statistikken (uten bruker informasjon) blir offentliggjort på gitte steder.

7)
Dersom en skal ha såkalt host-masking må en sørge for at alle servere kan koble seg opp til gitt up-host.
Dette er for å unngå evt krangel om hvem som skal være HUB.

8)
For å sikre seg mot at resurser ikke brukes unødig er det satt en absolutt nedre grense på 180 servede døgn i måneden. Det vil foretas regnskap med dette per 1. i måneden. De servere som ikke tilfredstiller kravet i to av tre måneder på rad, vil miste sin link mot IRC-nettet og kan ikke søke om ny prøveperiode før det er gått 6 maaneder. Dette for å hindre en voldsom aktivitet under prøveperioden for senere å mis- bruke nett-resurser ved å ha liten aktivitet på serveren, samt hindre useriøse søknader.
Følgende måneder er utelatt fra tilkoblingsdøgn-regnskap av rekreasjons- grunner: Januar, Juni, Juli, August og Desember.
Selv om disse er utelatt fra tilkoblingsdøgn-regnskapet skal det likevel leveres userlog-liste til de(n) person(er) som til enhver tid lager brukerstatestikker.
Bacbone-serverne er untatt for minste linken pga manglende brukergrunnlag.


For server-admin

1)
Irc-admin må være tilgjengelig via email, med mindre han har meldt i fra på gitt sted (irc-lista) at han blir borte en stund.

2)
En serveradmin har som oppgave å påse at en gitt irc-server virker som den skal både overfor brukere og andre servere på irc-nettet.

3)
Irc-admin skal oppgradere sin server, og tune denne når det blir kjent at en server-release er antatt sikker. Tuning bør gjøres i samarbeid med andre irc-admins i Norge, hvertfall med link-ansvarlig.

4)
En irc-admin som bryter god skikk og kutyme kan kun miste sine linker dersom det er 100% enighet om det i IRCNO.

5)
K:-lining av hele domener. Saksgang er som følger:

-
IRCNO-admins må være enig.
-
Andre virkemiddler må være forsøkt slik som mail til bruker, konversasjon med bruker og i siste instans mail til systemansvarlig.
-
Den som har saken sender mail til systemansvarlig for domene 1 -en- uke FØR K:-line trer i kraft.

Internet Relay Chat Norway - IRCNO

Email:    irc@nvg.unit.no
Versjon:  1.05-001
Dokument: IRCNO-Abbe 01.06.95
File:     server-admin

Tilrettelagt for HTML av Anita Berge.
abbe@linux.ingok.hitos.no