Internet Relay Chat Norway - IRCNO

Email: irc@nvg.unit.no
Versjon: 1.01-012
Dokument: IRCNO-LJ, Fri Jan 26 17:00:12 MET 1996
File: ircno-regler

Organisasjonen IRCNO

Definisjon og hvem som er med

IRCNO skal bestrebe seg på å drive IRC i Norge på en så effektiv måte som mulig både teknisk og admistrativt. Alle Norske IRC-servere og deres operatører er med i IRCNO. Det skal gis adgang til at vanlige brukere skal være representert, antall skal minst være like mange som antall server i Norge.

Det gies adgang til at andre norske IRC-organisasjoner blir assosierte medlemmer av IRCNO. Dette for å få en helhetlig strategi og system på IRC i Norge. Uninett er også for dette. En bør lage avtaler mellom andre norske IRC organisasjoner og IRCNO som regulerer partenes forhold til hverandre.

Avstemninger innen IRCNO

Det vil i enkelte situasjoner være nødt til å foreta avstemninger. Med mindre annet ikke er skrevet gjelder følgende:

IRCNO's regelverk

IRCNO har regler for servere, admins, operatorer og brukere.
  1. For å forandre server eller admin reglene skal det være 100% enighet blant alle admins. Dette for å hindre at noen "bryter" ut. Det gjelder her for alle parter å oppvise diplomatiske sider samt å gi og ta.
  2. For å forandre operatør reglene skal det være 2/3 flertall blant admins. Operatører har talerett men ikke stemmerett. Tillegg til reglene diskuteres mellom admins.
  3. For å forandre brukerreglene må det være enighet blant mer en halvparten av admins og opers.

Aktiviteter som IRCNO skal bedrive

  1. Etterse at IRC-serverne i Norge fungerer så effektivt som mulig. Dette vil og si at vi skal så godt som mulig lenke disse slik det fysiske nettet går.
  2. Etterse at gjeldene reglementer for bruk blir fulgt. Dog uten å opptre som "politi" på nettet annet enn i de tilfeller en oppdager brudd med gitte regler/retningslinjer. Dvs at en ikke aktivt skal se etter bråk, men først ta affære dersom en oppdager det tilfeldigvis eller at noen melder fra. Uansett skal sjønn hele tiden utvises.
  3. Opptre ansvarlig overfor UNINETT. Punkt nummer 1 gjelder her, samt at vi skal bestrebe at alle Norske klient-forbindelser kobler seg til Norske servere. UNINETT ønsker at EN person er "Ansvarlig for IRC i Norge". IRC er en tjeneste under UNINETT, dvs ikke en UNINETT tjeneste. Alle problemer som UNINETT har med IRC i Norge sendes til IRCNO. Vidre ajourfører IRCNO sine etikk-regler (brukerreglement) til å stemme overens med reviderte UNINETT regler
  4. Lage statistikker over server- og individuell bruk. Denne blir publisert uten at individuelle opplysninger på gitte steder. Individuelle brukere kan få ut opplysninger om seg selv.
  5. Dokumentere IRC i Norge. Dokumentasjonen foregår på flere plan. Rene tekniske dokumenter og dokumenter for å forenkle starten for nye brukere, samt andre informasjonsfiler. IRCNO dokumenter skal være tilgjengelig via FTP og fil-robot på IRC.
  6. Brukerstøtte. - Foregår på IRC på kanalen #IRCNorge. - Egen mailingliste irc-no@nvg.unit.no. - Egen news-gruppe no.irc.

Kontakt utad

Dersom en av IRCNO's medlemmer uttaler seg på vegne av organisasjonen i mailinglister eller news SKAL en Cc: av uttalelsen sendes til op-no@nvg.unit.no. Videre skal den meldingen en sender ut ha en opplysning om at all videre kommunikasjon skal gå via op-no med mindre det er en sak som blir jobbet med av en person.

Standard på dokumentasjon

Følgende header skal alltid være med: Internet Relay Chat Norway - IRCNO som tittel helt øverst. Email, Versjon, Dokument, File og eventutellt Status. Videre skal tittel på dokumentet stå etter denne headeren. Feltet Email skal inneholde: op-no@nvg.unit.no. Feltet Versjon har følgende format: A.BB-CCC, der A er hovedversjon, BB er forandringer og CCC er debug-level. CCC skal gå fortløpende. Versjonsnummereringen i "links" dokumentet er litt annerledes. Se dette for mer informasjon. Dokument feltet skal inneholde IRCNO-initialer dato og klokkeslett for siste oppdatering. Initialer skal være initialene på den som foretok rettingen. Gamle initialer skal stå slik at en på denne måten kan holde orden på hvem som har hatt noe med dokumentet. Ved retting av skrivefeil skal ikke nye initialer føres opp, og det er vanligvis den som sist hadde med dokumentet å gjøre som retter skrivefeil. Den som hadde med dokumentet sist, skal stø helt til venstre. File feltet skal inneholde navnet på fila i filarkivet. Feltet status skal bare føres opp dersom dokumentet ikke er ferdig utarbeidet.
Tilrettelagt for HTML av Lene Jensen.
lene@nvg.unit.no